พระแม่ปารวตีและพระศิวะเทพทรงให้ความรักและความเอ็นดูต่อพระโอรสทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง ความผาสุกของพ่อแม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ที่ได้เห็นพระโอรสและพระสกันท์และพระคเณศมีความสุข สนุกสนานและร่าเริงพระโอรสทั้งสองนั้นได้รับใช้บูชาต่อพระบิดามารดา อุปมาความรักและห่วงใยเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นพระจันทร์ในข้างขึ้นของเดือน

ครั้งหนึ่งพระบิดาและพระมารดาทรงได้ปรึกษาหารือกันว่า เขาทั้งสองเจริญพระชันษาและถึงว่าเสกสมรสมีคู่ครอง สมควรที่จะทำพิธีสยุมพรให้กับพระโอรสทั้งสองได้แล้ว พระการติเกยะทรงเป็นโอรสสุดที่รักเสมอด้วยพระคเณศ เมื่อคิดดังนี้แล้วทั้งสองพระองค์ทรงวิตกเช่นเดียวกับทรงยินดี เมื่อทราบข่าวว่าพระบิดาและพระมารดามีจุดประสงค์ดังนี้ ทำให้โอรสทั้งสองพระองค์กระหายที่จะได้อภิเษกสมรสมีพระชายา

ข้าจะแต่งงาน ข้าจะแต่งงาน ทรงกล่าวดังนี้ แม้ว่าจะเจริญวัยเพียงใด แต่ทั้งสองพระองค์ต่างทรงทะเลาะและมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง จนวันหนึ่งพระบิดาและพระมารดาทรงเรียกพระโอรสทั้งสองเข้ามา และทรงตรัสว่า

โอ้ โอรสอันเป็นที่รักทั้งสอง เรามีความยินดีมากที่จะกล่าวกับเจ้า ขอให้รับฟัง เราจะกล่าวกับเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ เมื่อเจ้าทั้งสองเป็นโอรสของเราจึงมีค่าเท่ากับดวงเนตร ความรักที่เรามีต่อเจ้านั้นไม่มีข้อแตกต่างกัน ดังนั้นสถานการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะบังเกิดผลดีต่อเจ้าทั้งสอง เราจะตั้งกฏเกณฑ์ขึ้นเพื่อคัดเลือก อันการอภิเษกสมรส ซึ่งเป็นมงคลพิธีจะจัดขึ้นให้กับพระโอรสผู้ซึ่งได้กลับมาถึงที่นี่เป็นคนแรก หลังจากที่ได้เดินทางรอบโลกมาแล้ว

เมื่อได้รับฟังคำตรัสของพระบิดามารดา พระสกันท์พระกุมารผู้ทรงพลัง ได้ทรงมยุเรศเทวพาหนะออกเดินทางโดยทันที จากจุดที่กำหนดเพื่อที่จะเดินทางรอบโลก

พระคเณศ พระผู้ทรงมีปัญญาเลิศ ทรงยืนนิ่งเฉยอยู่ที่นั่น ภายหลังจากที่ได้ตรึกตรองในพระทัยของพระองค์ด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ หลังจากที่คิดได้ดังนั้นแล้ว พระคเณศได้ประกอบพิธีกรรมอาบน้ำชำระร่างกายและกลับมายังที่ประทับ ต่อมาพระองค์ได้กราบทูลต่อพระบิดาและพระมารดาว่าสำหรับการกราบไหว้บูชาต่อพระองค์ทั้งสอง ข้าพเจ้าได้จัดที่นั่งทั้งสองไว้ ณ ที่นี่แล้ว ขอทรงโปรดประทับด้วยเถิด ข้าแต่พระบิดาพระมารดา ขอให้ความประสงค์ของข้าพเจ้าเป็นผลสำเร็จด้วยเถิดเมื่อได้รับฟังคำทูลขอของพระโอรสดังนี้ พระแม่ปารวตีและพระศิวะเทพทรงเสด็จไปประทับนั่งบนอาสนะ เพื่อรอรับการกราบไหว้บูชา ทั้งสองพระองค์ได้รับการกราบไหว้บูชาจากพระคเณศ พระองค์ทรงเดินจงกรมรอบพระบิดามารดาเป็นจำนวน 7 หน และกราบเคารพ 7 ครั้งด้วยพระองค์ทรงพนมมือไหว้และกล่าวสรรเสริญพระบิดาพระมารดาด้วยความเคารพรักพระคเณศพระผู้มีปัญญากว้างไกลดังมหาสมุทรทรงกราบทูลว่า ข้าแต่พระบิดา ข้าแต่พระมารดา ขอให้พระองค์โปรดรับฟังคำของข้าพเจ้าก่อน พิธีการอภิเษกสมรสอันเป็นมงคลของข้าพเจ้าจะต้องจัดขึ้นโดยเร็วเมื่อรับฟังคำทูลของพระคเณศ พระบิดามารดาทรงตรัสตอบว่า            เจ้าจะต้องเดินทางรอบโลกที่เต็มไปด้วยป่าเขา พระกุมารผู้เป็นพระเชษฐาได้ออกเดินทางไปแล้ว เจ้าจะต้องเริ่มต้นเดินทางและกลับมาให้ได้เป็นคนแรกตามกฏที่เราตั้งไว้เท่านั้น เมื่อไหร่ที่เจ้าได้เดินทางรอบโลกอันยิ่งใหญ่นี้ อันโลกที่ประกอบไปด้วย 7 คาบสมุทรและประกอบด้วยป่าไม้กว้างใหญ่ถึงจะมีสิทธิ์ในการอภิเษกครั้งนี้เมื่อได้รับฟังคำของพระบิดาพระมารดาเช่นนี้ พระคเณศผู้ทรงปัญญาได้รีบทูลต่อพระองค์ว่า

ข้าแต่พระมารดา ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทั้งสองเป็นผู้ฉลาดรอบรู้และเป็นผู้มีความดียิ่งใหญ่ ด้วยเหตุนี้พระองค์จะต้องรับฟังคำอันเป็นความจริงของข้าพเจ้านี้ ด้วยการกราบไหว้บูชาต่อพระองค์ พระแม่ปารวตีและพระศิวะเทพ ข้าพเจ้าได้ใช้ปัญญาเดินทางรอบโลก อันประกอบด้วยมหาสมุทรยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่บทบัญญัติของพระเวททั้งหมดหรือพระศาสตร์ทั้งหมด หรืออันคำศักดิ์สิทธิ์ก็จริงอยู่ บุคคลผู้ใดได้กราบไหว้บูชาต่อบิดามารดาของเขาและได้เดินประทักษิณรอบบิดามารดาจะได้รับผลบุญเทียบเท่ากับการได้เดินทางรอบโลก เขาผู้ใดได้ละทิ้งซึ่งบิดามารดาที่บ้าน และไปแสวงหาส่วนบุญย่อมจะได้รับผลบาปเทียบเท่ากับสังหารบิดามารดา อันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลูกนั้นประกอบด้วย พระบาทแห่งบิดามารดา ความจริงแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลอยู่ในบ้านนั่นเอง หากผิดจากสัจจะนี้ การกระทำนั้นย่อมเป็นการหลอกลวง แม้พระเวทก็จะกลายเป็นสิ่งหลอกลวงไปด้วย ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ขอพระองค์จัดพิธีอภิเษกสมรสอันเป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นแล้ว พระเวทและพระศาสตร์ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นสิ่งหลอกลวงขอให้เรื่องจริงทั้งหมดนี้ ได้รับการกล่าวขานไปชั่วกาลนาน

เมื่อได้รับฟังคำพูดของพระคเณศผู้ทรงปัญญาดังนี้ พระแม่ปารวตี พระศิวะเทพ พระผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาลทรงแปลกพระทัยมาก ทั้งสองพระองค์ทรงตรัสชมเชยต่อพระโอรสของพระองค์ว่าเป็นผู้มีสติปัญญายิ่งใหญ่ และตรัสต่อไปว่าโอ้ลูกรัก เจ้าเป็นผู้ที่เยี่ยมยอดและมีปัญญาเป็นเลิศ อันสิ่งใดที่เจ้าได้กล่าวมานั้นย่อมเป็นความจริงแน่แท้อย่างมิต้องสงสัย อุปมาดั่งเมื่อโชคร้ายได้เดินทางมาถึง ถ้าบุคคลหนึ่งนั้นมีปัญญาเป็นเลิศ ความโชคร้ายนั้นก็จะถูกกำจัดไปได้ด้วยปัญญา เฉกเช่นความมืดถูกขับไล่จากความสว่างแห่งพระสุริยะ ฉะนั้นผู้งที่มีความฉลาด จะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ ส่วนผู้ไร้ซึ่งปัญญา ถึงจะมีความแข็งแกร่งดังราชสีห์ผู้เป็นใหญ่ก็ย่อมหมดความหมาย เพราะราชสีห์นั้นถูกบาศก์ของนายพรานได้ อะไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระเวท พระศาสตร์ และพระปุราณะทั้งหมด ที่ท่านได้ประกอบขึ้นมาแต่โบราณนั้นเป็นความจริง เราขอนับถือเรื่องนี้หลังจากที่ได้ชมเชยพระคเณศ พระผู้มีปัญาญาดั่งพระสมุทร พระแม่ปารวตีและพระศิวะเทพได้จัดพิธีการอภิเศกสมรสให้กับพระคเณศโดยทันที

ในเวลาเดียวนั้นเอง พระปชาปติ วิศวรูป ทรงมีพระธิดาสองพระองค์ ผู้มีความงามเป็นเลิศ นางทั้งสองมีชื่อว่าพระนางสิทธิและพระนางพุทธิ นางทั้งสองมีรูปโฉมงดงามมาก พระองค์ทรงปิติยินดีและมีความสุขเมื่อทรงทราบความประสงค์แห่งพระมหาเทวะ พระศิวะเทพและพระแม่ปารวตีทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้แก่พระคเณศกับวกพระธิดาทั้งสององค์ของพระวิศวรูป พวกเทพและฤษีต่างมาในพิธีสมรสนี้ตามพระบัญชาแห่งพระศิวะและพระแม่ปารวตีด้วยความชื่นชมยินดี พระวิศวกรรมทรงจัดสร้างสิ่งต่างๆเพื่อพิธีสมรสนี้ พระคเณศฉลองพระองค์อย่างสง่างาม พิธีอภิเษกสมรสนี้เต็มไปด้วยความสุข ความยินดีจนไม่สามารถที่จะพรรณนาได้

Comment

Comment:

Tweet

ผมเคยอ่านนะคับแต่อันที่ผมอ่านไม่ได้จะแต่งงานแต่จะชิงผลมะม่วงทิพย์ที่ฤษีนารัทมุนีหรือนารทฤษีมาถวายบ้างเล่มบอกว่าพระศิวะทรงงงว่าพระพิฆเนศกับพระขันทกุมารว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเลยตั้งกติกาว่าใครเดินทางรอบโลก7รอบแล้วถึงเขาไกรลาศก่อนคนนั้นจะได้เป็นพี่ใหญ่ในครอบครัวผมเลbig smile ยส่งสัยคับembarrassed ไม่ได้ค้านนะคับ

#3 By (1.47.166.251|1.47.166.251) on 2014-12-27 16:24

แต่ตามรูปที่ผมเคยอ่านและแปลมาจากเว็บของอินเดียคนละตำนานนี่ครับ แต่เป็นเรื่องที่ทำไมพระขันธกุมารถึงไปอยู่ที่เขาปาลานีนี่ครับ......ตามรูปนะ
แค่สงสัย นะครับ ไม่ได้ค้านอะไรsad smile

#2 By Sakthi (58.8.137.187) on 2008-08-22 00:46

สวัสดีค่ะ
เนื้อหาดีมากๆเลยค่ะ
จะขออนุญาตนำเอาเนื้อหาไปใช้ในเว็บสยามคเณศจะได้ไหมคะ
ที่นี่ค่ะ http://www.siamganesh.com

ขอพระพิฆเนศได้อวยพรให้เจ้าของ Blog นี้ประสบความสุขความสำเร็จในทุกๆสิ่งด้วยค่ะ
ขอบพระคุณอย่างสูง

#1 By ราติกายา (58.8.252.29) on 2008-07-10 02:48