มหาวิษณุนาม สโตตรัม

posted on 09 Nov 2007 09:24 by wongmalatorn-say in Hinduism

วิษณุ นาม สโตตรัม 


        พระนามของพระวิษณุเทพ(พระนารายณ์) พระองค์ทรงได้กล่าวไว้ว่า ให้บรรดาสาวก และผู้เคารพบูชาต่อพระองค์ได้นำไปกราบไหว้ เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความชั่วร้าย พ้นจากความทุกข์โศก การท่องสวดถึงพระนามพระวิษณุเทพนี้ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานมากและง่ายต่อการเข้าถึงพระองค์

         การสวดพระนามทั้งหลายเหล่านี้ จะต้องขึ้นด้วยโอมทุกครั้ง แล้วติดตามด้วยพระนามของพระองค์


โอม ศรี คเณศายะ นมัช

โอม นมัสศิวาย

ฮริ โอม ตัต สัต

วิษณุ นาม สโตตรัม...

1. พระอวการ (พระผู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

2. พระอาตมัน (เทพเจ้าแห่งดวงวิญญาณ)

3. พระอนล (เจ้าแห่งไฟ)

4. พระอันตัก (พระผู้ทำลาย)

5. พระอาขัณฑ ลัสยะปติ (เจ้าแห่งพระอินทร์)

6. พระอนิลสยะปติ (เจ้าแห่งลม)

7. พระอรักสยะปติ (เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์)

8. พระอวรรณัก (พระผู้ไม่มีสีสรร)

9. พระอทิ (เทพเจ้าผู้เริ่มแรก)

10.พระอทิกร (พระผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

11.พระอากาศกรณัม(เทพเจ้าแห่งอากาศธาตุ)

12.พระอปาม อาตมัน(เทพเจ้าแห่งน้ำ)

13.พระอสูรันตัก(พระผู้ประหารอสูร)

14.พระอังคิรัส(เทพเจ้าฤาษีอังคิรัส)

15.พระอันตระ(เจ้าแห่งฤาษีอัตริ)

16.พระอปานสยะปะติ(เจ้าแห่งอปาน)

17.พระอนันตะ(พระผู้ไม่ตาย)

18.พระอนันตรูป(พระผู้มีรูปร่างอันมั่นคง)

19.พระอริษัฏ นิหันตฤ(พระผู้ปราบอสูร อริษัต)

20.พระอักรูระ(พระผู้ไร้ความทารุณ)

21.พระอหังการ(เทพเจ้าแห่งโลกทั้งหมด)

22.พระอรถะ(เทพเจ้าแห่งทรัพยากร)

23.พระอนิรุทร(เทพแห่งความงาม)

24.พระอากาเศนวิหิน(เทพที่ไร้รูปร่าง-อากาศธาตุ)

25.พระอเฆณปริวรชิต(พระผู้ไม่มีบาป)

26.พระอถรวะ(เทพแห่งพระอถรวะเวท)

27.พระอภีไทวัต(พระผู้ให้การสนับสนุนเทพทั้งหลาย)

28.พระอมฤตสยะ ปรทาตฤ(พระผู้ประทานน้ำอมฤต)

29.พระอันะปรัท(พระผู้ให้อาหารแก่ปวงมนุษย์)

30.พระอรจิส(เทพเจ้าแห่งความสดชื่น)


31.พระบาลจันทรนิภะ(พระผู้สว่างด้วยแสงพระจันทร์)

32.พระบาล(พระผู้ให้การเลี้ยงดู)

33.พระบัลภัทร(พระบัลราม)

34.พระพลาธิป(พระผู้มีอำนาจสูงสุด)

35.พระพลิพันธนักฤต(พระผู้ประหารอสูรพลี)

36.พระพลาธาร(เจ้าแห่งความแข็งแกร่ง)

37.พระพฤหัทวีร(นักรบผู้ยิ่งใหญ่)

38.พระภูตานาม อาตมัน(เทพแห่งธาตุทั้งหลาย)

39.พระพุทเธช อาตมัน(พระวิญญาณแก่ความฉลาด)

40.พระพรหม อาตมัน(พระวิญญาณแห่งพระพรหม)

41.พระพัฑวามุข(พระผู้มีไฟแห่งการทำลายล้างในปาก)

42.พระภฤคุ(เทพแห่งฤาษีภฤค)

43.พระพฤหัชจรวัส(พระผู้ใบหูอันใหญ่โต)

44.พระภราชิษณุ(เทพแห่งความยิ่งใหญ่)

45.พระภาสกราน ตวินาศัน(พระผู้ประหารอสูรภาสกรานตะ)

46.พระภัคหะ(พระผู้ทำลายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย)

47.พระภัควาน(เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)

48.พระภานุ(พระสุริยะเทพ)

49.พระภักตสตุตะ(เทพเจ้าที่เป็นที่เคารพแห่งนักพรต)

50.พระพุทธะ(พระผู้มีญาณอันยิ่งใหญ่)

51.พระเภษัช(เทพเจ้าแห่งยา)

52.พระพลาธยักษะ(เจ้าแห่งกองทัพสวรรค์)

53.พระพรหมณัชกโษภัก(พระผู้ก่อกวนพระพรหม)

54.พระภาวะ(เทพแห่งความปรารถนาที่ดี)

55.พระภาวะยะ(เทพแห่งความคิดเห็น)

56.พระภวะนาคัน(พระผู้ทำลายการเกิด)

57.พระพฤหัทภานุ(พระผู้มีรัศมีอันยาว)

58.พระพหุบาต(พระผู้มีบาตมาก)

59.พระพลิน(พระผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่)

60.พระพรหมจาริน(เทพแห่งนักศึกษา)


61.พระภิกษุก(เทพแห่งภิขาจาร)

62.พระพราหมัน(เจ้าแห่งวรรณะพราหมณ์)

63.พระพลัม(เทพแห่งความแข็งแรง)

64.พระภุวนานาม นิยามัก(พระผู้ปกป้องคุ้มครองจักรวาล)

65.พระโภกตฤ(พระผู้ประทานความร่าเริง เบิกบาน)

66.พระภูมา(เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์)

67.พระภารัต(เทพแห่งแสงสว่าง)

68.พระจันทร์สัชเศรษฐปติ(เทพเจ้ายิ่งใหญ่แห่งพระจันทร์)

69.พระเจตสัชการณัม(ต้นเหตุแห่งความนึกคิด)

70.พระจักษุษัช การณัม(เทพแห่งดวงตา)

71.พระจักรฑฤก(เทพแห่งอาวุธจักรอันยิ่งใหญ่)

72.พระเจตสาวิคัต(พระผู้ไม่มีความโอนเอน)

73.พระจันทัส(เทพแห่งความงามอันยิ่งใหญ่)

74.พระธรรม(เจ้าแห่งคุณงามความดี)

75.พระเทวานาม(เทพเจ้าแห่งเทวะทั้งหลาย)

76.พระทักษะสยะปติ(เทพเจ้าแห่งพระทักษะประชาบดี)

77.พระทวิชานาม อุตตะมะปติ(เทพผู้ถือกำเนิดสองครั้ง)

78.พระทุษฏานามโมหะ กรัตฤ(พระผู้เป็นที่ยำเกรงต่อคนชั่วร้ายทั้งหลาย)

79.พระเทวล(เทพแห่งฤษีเทวล)

80.พระทาตฤ(พระผู้ประทาน)

81.พระทาน(เทพแห่งเครื่องบูชา ทาน)

82.พระทรุมุข(เทพเจ้าผู้มีพักตร์อันบูดเบี้ยว

83.พระเทวาน ตักวินาศัม(พระผู้ประหารพระเทวานตัก)

84.พระทุษฏาสุรนิหันตฤ(พระผู้ประหารอสูรชั่วร้าย)

85.พระทัมเธนสถูลตระ(พระผู้ไม่มีความยินดียินร้าย)

86.พระทาโมทร(พระผู้ทรงใช้บ่วงบาศ)

87.พระทัณฑหัสตะ(พระผู้ถือกระบองอันยิ่งใหญ่)

88.พระทุธศีลปริกรชิต(พระผู้ไม่มีลักษณะที่ชั่วร้าย)

89.พระธนิน(เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย)

90.พระธันปรัท(พระผู้ประทานความร่ำรวย)

91.พระทุรวิษหะ(พระผู้ไร้ความกลัว)

92.พระเทหิน(พระผู้ไม่มีรูปร่าง)

93.พระหฤศยัม(เทพแห่งมโนภาพ)

94.พระทัตตาเตรยะ(เทพแห่งฤาษีทัตตาเตรยะ)

95.พระธูมรูป(เทพเจ้าแห่งควัน)

96.พระไทตตยะสูทัน(พระผู้ประหารพวกไทตตยะ)

97.พระทุรลัภ(พระผู้ที่ยากที่จะเข้าถึงพระองค์ได้)

98.พระธารัก(พระผู้ค้ำจุน)

99.พระเอกบาต(พระผู้มีพระบาทข้างเดียว)

100.พระเอกทัณฑิน(พระผู้ถือตะบองใหญ่อันหนึ่ง)

101.พระคทาธร(เทพเจ้าผู้ถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธ)

102.พระคนธรรพ์วานามการณัม(เทพเจ้าแห่งพวกคนธรรพ์)

103.พระฆราณตมัน(เจ้าแห่งกลิ่นหอม)

104.พระโควินทะ(เทพเจ้าแห่งโค)

105.พระโคปาล(พระผู้ผู้ปกป้องโค)

106.พระโคกษะ(พระผู้ดูแลจักรวาล)

107.พระคุชยะ(พระผู้ประทับอยู่ในถ้ำ)

108.พระเคาระ(พระผู้มีผิวสีขาวนวล)

……………..

Comment

Comment:

Tweet

โอม นโม ภควเต วาสุเทวายะ นะมะฮา

#1 By earth (58.8.210.74) on 2008-12-10 14:22