เมื่อเวลาผ่านไปตามกำหนดแห่งโลก พระคเณศได้ให้กำเนิดพระโอรสสองพระองค์ พระนางสิทธิให้กำเนิดพระโอรสนามว่าพระเกษม ส่วนพระแม่พุทธิให้กำเนิดพระโอรสนามว่าพระลาภในขณะที่พระคเณศทรงมีความสุขนั้น พระโอรสของพระศิวะเทพเสด็จกลับภายหลังที่ได้เดินทางรอบโลกมาแล้ว ณ ที่นั้นเอง พระกุมารทรงได้รับคำบอกเล่าจากฤษีนารัทว่า

ข้าพเจ้าได้กล่าวคำสัตย์จริง ไม่ได้โกหก ข้าพเจ้าไม่ได้มีความหลอกลวง หรือเป็นคู่ปรับของพระองค์ อะไรที่พระศิวะเทพและพระแม่ปารวตีพระบิดาพบระมารดาของพระองค์ทำ ยังไม่เคยปรากฏว่า มีบุคลคลในโลกเคยกระทำมาก่อน นี่เป็นความสัตย์จริง ภายหลังจากที่ได้ขับไล่พระองค์ให้ออกเดินทางไปรอบโลก พระองค์ทั้งสองได้จัดงานพิธีมงคลแต่งงานให้กับพระคเณศกับพระชายาสองพระองค์ ผู้ซึ่งเป็นพระธิดาผู้เลอโฉมของกษัตริย์ประชาปติ วิศวรูป อันโลกทั้งหมดที่ประกอบด้วยมหาสมุทรและป่าเขา แม้พระองค์จะได้เดินทางผ่านมาแล้วตามพระบัญชาจากพระบิดา ข้าแต่พระกุมารนี่คือผลลัพธ์ของเรื่องนั้น

ข้าแต่พระกุมาร ขอให้พิจารณา ถ้าหากบิดามารดาเริ่มการโป้ปดหลอกลวงหรือผิดปกติ ถ้าเทพเจ้าของเราทรงเริ่มจากการหลอกลวง แล้วคนอื่นๆ นั้นเล่าจะไม่หลอกลวงกระนั้นหรือ อันพระบิดาและพระมารดาของพระองค์นั้นปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอให้พิจารณาในเรื่องนี้ สำหรับข้าพเจ้าไม่คิดว่าการกระทำของทั้งสองพระองค์จะถูกต้องนัก ถ้าหากว่ามารดาได้ให้บุตรของนางดื่มยาพิษ ถ้าหากว่าบิดาได้จำหน่ายบุตรของเขา และถ้าหากกษัตริย์จะริบทรัพย์สมบัติราษฎรของพระองค์ จะนับว่าควรแก่การสรรเสริญอีกกระนั้นหรือ ข้าแต่พระกุมาร บุคคลผู้มีความฉลาดจะไม่มองดูพาะใบหน้าของผู้คนผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นอันตรายดังนั้น เมื่อพระสกันท์ทรงแสดงความเคารพต่อพระบิดาพระมารดาแล้ว พระองค์ผู้มีความโกรธ ได้เสด็จไปสู่ยังเทือกเขากราญจะ แม้พระบิดาพระมารดาจะห้ามปรามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล พระกุมารกล่าวว่า

ข้าแต่พระบิดา ข้าแต่พระมารดา ข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในที่ซึ่งข้าพเจ้าถูกหลอกลวง และไม่ให้ความรักแก่ข้าพเจ้า

จากวันนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ นักรบแห่งสวรรค์ทรงประทับอยู่ที่แห่งนั้น ทรงขจัดบาปของคนทั้งหมดด้วยพระอำนาจของพระองค์ และพระองค์ยังรักษาพรหมจรรย์อยู่เสมอ อันพระนามของพระองค์นำมาซึ่งความเป็นมงคลในโลก มันเป็นสิ่งใหญ่ในสามโลก มันขจัดซึ่งบาปทั้งหมด ให้คุณงามความดีและให้ความเป็นอิสระพ้นจากห่วงกรรมได้ ในเดือนการัตติก เทพเจ้า เหล่าฤษีแห่งสวรรค์ และนักพรตยิ่งใหญ่ทั้งหลายต่างได้มีโอกาสเฝ้าพระกุมารยังเทือกเขาแห่งนี้ ผู้ใดได้พบเห็นพระกุมารในเดือนการัตติก ย่อมได้รับซึ่งผลบุญอันขจัดบาปทั้งหมด ผลบุญนั้นยังความปรารถนาไว้ทุกประการ

พระแม่ปารวตี ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยที่พระกุมารต้องจากไป พระนางทรงกราบทูลพระสวามีว่า

 
ข้าแต่เทวะ ขอให้เราเสด็จไปเยือนพระกุมารด้วยเถิด

พระศิวะเทพทรงเสด็จไปยังเทือกเขาแห่งนั้น เพื่อให้พระมเหสีทรงมีความสุข พระองค์ทรงแปลงร่างเป็นชโย ติรลิงค มีพระนามว่าพระมัลลิการชุน จนกระทั่งบัดนี้พระศิวะเทพทรงอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระนางปารวตีด้วยความพอใจ และเป็นที่พอใจต่อผู้เคารพบูชาทั้งหลาย เพราะพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งการบูชา เมื่อพระราชบุตรทรงทราบว่าพระศิวะเทพทรงเสด็จมาพร้อมกับพระแม่ปารวตี  พระกุมารยังทรงน้อยพระทัยและปรารถนาที่จะเสด็จไปยังที่แห่งอื่น แต่ด้วยการขอร้องจากเทพและฤษีทั้งหลาย พระกุมารจึงพำนักอยู่ แต่อยู่ห่างไกลไปอีก สามโยชน์

ทุกวันพระจันทร์เต็มดวงและในวันขึ้น 1 ค่ำ พระแม่ปารวตีและพระศิวะเทพ พระผู้มีความรักเอ็นดูต่อพระกุมารจะเสด็จไปเยือนที่แห่งนี้ประจำ

แต่บางปุราณะอื่นกล่าวกันว่าพระสกันท์ทรงมีพระชายาสองพระองค์เท่ากับพระคเณศ คือพระนางเทวเสนา (นางเกามารี) และอีกพระนางหนึ่งของพระนางวัลลี ซึ่งเป็นเจ้าหญิงของชาวลังกา โดยปักหลักอภิเษกทีริมฝั่งแม่น้ำ

มานิก ซึ่งต่อมาเรียกนิคมแห่งนี้ว่า กรรติเกยะคาม หรือ กะระตะคาม คนพื้นเมืองเชื่อว่าพระสกันท์และพระนางวัลลีเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน โดยที่อินเดียจะมีพิธีบูชาพระองค์ขึ้น ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5 (จิตรมาส) พิธีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โลหะอภินิหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรงในฐานะที่พระองค์เป็นชาตินักรบมาตั้งแต่เยาวว์วัยอันศิวะปุราณะที่ว่าด้วยกำเนิดพระคเณศนี้ ผู้ได้รับฟังเรื่องนี้จะหลุดพ้นจากบาปทั้งหมด เป็นมหามงคลยิ่งใหญ่ มิควรมีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย ผู้ถือกำเนิดในวรรณะพราหมณ์จะได้รับอำนาจความรู้แห่งพระเวท วรรณะกษัตริย์ก็จะได้รับซึ่งชัยชนะ พวกวรรณะไวศยะก็จะมั่งคั่งสมบูรณ์ ส่วนวรรณะศูทรก็จะได้รับความดียิ่งใหญ่เช่นกัน ผู้หายเจ็บป่วยจะหายจากโรคร้าย ผู้ขลาดกลัวจะหลุดพ้นจากวิสัยนี้ จะไม่มีวิญญาณ ภูติ ปิศาจใดทำอันตรายได้ มันนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากบาป ความเศร้าหมอง และนำมาซึ่งชื่อเสียงและความผาสุขสมบูรณ์ มีชีวิตอันยืนยาว และได้ขึ้นสวรรค์ มีทายาทที่ดีในการสืบสกุลไปตลอดกาลนิรันดร์ (คัดลอกลำนวนจากหนังสือ 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ ฉบับ คเณศปกรณัม)

 

พระแม่ปารวตีและพระศิวะเทพทรงให้ความรักและความเอ็นดูต่อพระโอรสทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง ความผาสุกของพ่อแม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ที่ได้เห็นพระโอรสและพระสกันท์และพระคเณศมีความสุข สนุกสนานและร่าเริงพระโอรสทั้งสองนั้นได้รับใช้บูชาต่อพระบิดามารดา อุปมาความรักและห่วงใยเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นพระจันทร์ในข้างขึ้นของเดือน

ครั้งหนึ่งพระบิดาและพระมารดาทรงได้ปรึกษาหารือกันว่า เขาทั้งสองเจริญพระชันษาและถึงว่าเสกสมรสมีคู่ครอง สมควรที่จะทำพิธีสยุมพรให้กับพระโอรสทั้งสองได้แล้ว พระการติเกยะทรงเป็นโอรสสุดที่รักเสมอด้วยพระคเณศ เมื่อคิดดังนี้แล้วทั้งสองพระองค์ทรงวิตกเช่นเดียวกับทรงยินดี เมื่อทราบข่าวว่าพระบิดาและพระมารดามีจุดประสงค์ดังนี้ ทำให้โอรสทั้งสองพระองค์กระหายที่จะได้อภิเษกสมรสมีพระชายา

ข้าจะแต่งงาน ข้าจะแต่งงาน ทรงกล่าวดังนี้ แม้ว่าจะเจริญวัยเพียงใด แต่ทั้งสองพระองค์ต่างทรงทะเลาะและมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง จนวันหนึ่งพระบิดาและพระมารดาทรงเรียกพระโอรสทั้งสองเข้ามา และทรงตรัสว่า

โอ้ โอรสอันเป็นที่รักทั้งสอง เรามีความยินดีมากที่จะกล่าวกับเจ้า ขอให้รับฟัง เราจะกล่าวกับเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ เมื่อเจ้าทั้งสองเป็นโอรสของเราจึงมีค่าเท่ากับดวงเนตร ความรักที่เรามีต่อเจ้านั้นไม่มีข้อแตกต่างกัน ดังนั้นสถานการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะบังเกิดผลดีต่อเจ้าทั้งสอง เราจะตั้งกฏเกณฑ์ขึ้นเพื่อคัดเลือก อันการอภิเษกสมรส ซึ่งเป็นมงคลพิธีจะจัดขึ้นให้กับพระโอรสผู้ซึ่งได้กลับมาถึงที่นี่เป็นคนแรก หลังจากที่ได้เดินทางรอบโลกมาแล้ว

เมื่อได้รับฟังคำตรัสของพระบิดามารดา พระสกันท์พระกุมารผู้ทรงพลัง ได้ทรงมยุเรศเทวพาหนะออกเดินทางโดยทันที จากจุดที่กำหนดเพื่อที่จะเดินทางรอบโลก